ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บริการจดโดเมน (Domain Name)

วิธีจดโดเมนเนม
  Step 1 : ระบุชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ 
  Step 2 : ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่ต้องการยังว่างอยู่หรือไม่
  Step 3 : เลือกโดเมนที่ยังว่างอยู่ แล้วแจ้งมาที่อีเมล์ info@ibuddyweb.com

การตั้งชื่อโดเมน
 - ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 - สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 - ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ ได้ผลเหมือนกัน
 - ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าหรืออยู่หลังสุดของชื่อ domain
 - ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศและชื่อโดเมนภาษาไทย
  .com ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว 
  .net ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต
  .org ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th
  โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
  ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)
  โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด  โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
  ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
  โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
  ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
  โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)
  โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร

  *ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น

อัตราค่าบริการจดโดเมน

.com Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท 500 บาท
.net Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย 500 บาท
.org Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร 500 บาท
.biz Business / ห้างร้านบริษัท 500 บาท
.info Information / เวปไซด์ให้ข้อมูล 500 บาท
.us ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา) 750 บาท
.name ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 700 บาท
.ws ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 500 บาท
.asia ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก 800 บาท
.in India หรือสามารถอ้างถึง Indivisual บุคคลทั่วไป 700 บาท
.mobi เว็บไซด์สำหรับแสดงบนมือถือ (Mobile Web) 900 บาท
.cc ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
.tv เว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์ 1,300 บาท
** จดโดเมน .com .net .org .biz .info ไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ ประกอบการ จดโดเมน **

 

.co.th  Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท  1,500 บาท

.in.th  Individual / บุคคลทั่วไป  800 บาท

.net.th  Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต  1,500 บาท

.or.th  Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร  1,500 บาท

.ac.th  Academic Organization / สถาบันการศึกษา  1,500 บาท

.mi.th  Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร  1,500 บาท

.go.th  Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ  1,500 บาท

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.076783